eGds_ nigkameraK

CMgWeGds_ .

eraKsBaØa .nig .karkarBar

karRbwkßa GMBI CMgWeGds_

CMgWkameraK

eraKsBaĜaTUeTAénCMgWkameraK
kar Rbwkßa GMBICMgWkameraK

sMnYr nigcMelIy

   
   
   

sMnYr .nig .cMelIy

sMnYrTI1£ . etIxJMúGacqøgCMgWkameraKEdr .rWeTtamry£ GUral´siuc?
cMelIy£ .karqøgCMgWkameraKtamry£GUral´siuc .KWBitCaGacqøgán .bu¨En¹GRtaénkarqøgemeraK ena¼. KWRKan´ Etman
kMrit TabCagGRta . énkarqøgCMgWkameraKtamry£karrYmePT. tamTVarmas . nigtam rn§KUfEtb¨ueNÑa¼> .
dUcen¼edIm,IkMueGay man karqøg CMgWeGds_. nig. CMgWkameraK TaMgLay . GñkRtUveRbIRás´ eRsamGnam&y eGayánRtwmRtUv kñúgeBlrYmePT>

sMnYrTI2£ .etIxJMúGacqøgCMgWkameraKEdr .rWeTtamry£kar efIbbwtCBa¢k´mat´?
cMelIy£ . karefIb . rW bwtCBa¢k´mat´vamansuvtSiPaBRKan´ebIEdr . bu¨En¹ CMgW dMeÁBgEbk .KWCaCMgWkameraK Etmüa¨gKt´Edl Gacqøgtamry£karefIb .bwtCBa¢k´mat´> . dUcen¼ Gñk minRtUvefIb .rWbwtCBa¢k´mat´ .RbsinebImat´rbs´Gñk .rW. édKUrbs´Gñk mandMeÁBgEbk>

sMnYrTI3£ .etIfñaMburaNGacBüaálCMgWeGds_ .nig .kameraKánEdrrWeT?
cMelIy£ .cMelIyd¾xIøena¼kareRbIfñaMburaN .sMrab´karBüaálCMgWeGds_. nig. kameraK minmanRbsiT§iPaBeT> .dUcen¼
sUm kuMBüayameRbIfñaMburaN .BIeRBa¼vaCakarcMNayRák´}tRbeyaCn_eTAvijeT >

sMnYrTI4£ .etInrNaxø¼KYrEteFVIets¹QamedIm,IrkemeraKeGds_?
cMelIy£ . GñkEdlKYreTABinitüQamena¼. rYmmandUcxageRkam£

  • GñkEdlrYmePTedayminánkarBar .dUcCaKµankareRbIRás´eRsamGnam&yeGayánRtwmRtUv
  • Rs¹IEdlmanépÞeBa¼
  • GñkEdlFøab´manCMgWkameraKBImunmk
  • GñkEdlFøab´eRbIRás´vtSúmutRsYtrYmKña .dUcCa m¢úl. rW. sWraMug
  • GñkEdlrYmePTCamYyédKUeRcIn
  • GñkEdlsgß&yfaxøÜnGacTTYlkarqøgemeraeGds_
  • EdKU .rW .b¹IRbBn§Edlcg´ánkUn .rWmunerobGaBarh_BiBah_
(ya¨gehayNas´RtUvrg´caMry£eBl3ExbnÞab´BIéf¶EdlqøgrhUtdl´éf¶BinitüQam eTIbkarBinitüQamena¼Gacman lT§plRtwmRtUv )
 

 


ral´B & t’manTaMgGs´EdlmanenAelIeKhTMB&ren¼ . KWsMrab´CaB&t’manGb´rMEtbu¨ eNÑa¼> . ral´karpþl´ Rbwkß a .nig .eraKvinicä&yepßg@eTot sUmCYbBieRKa¼RbwkßaCamYyevC¢bNÐit .rW .RKUeBTüCMnajrbs´Gñk>.rkßasiT§iRKb´y¨ageday  Gg:kar .eRhVnßGWunFWNasinNl