suxPaBpøÚvePT
TMnak´TMngpøÚvePT

karRbDit nig karBit

karrYmePT
QWcab┤ enA eBl rYm ePT
etI narI RtUv kar GVI x°╝ k˝˙g eBl rYm ePT
viFIsaRs■ mYy cMnYn edIm,I kar rYm ePT Rbkb eday suvtSiPaB
rYmePTtammat┤
suvtSiPaBÚn karrYmePTtamrnžKUf
qab┤ecjTwkkam?
rYmePTCaelIkTImYYy

rYmePT .rW .Gt´

rYmePTkñúgeBlman épÞeBa¼

viFIbdiesFkarrYmePT

RsLaj´ePTdUcKña
Rslaj┤ePTdUcK˝axus?

PaBbrisuT§

esBkamedayxøÜnÉg

5cMnucsMrab´suxPaBpøÚvePT

karrMePIbpøÚvePT

sBaØaénkarsMerIb

5 cMnucQandl´cMNuckMBUl

sMnYr nigcMelIy

   
   
   
   
   

karRbDit .nig . karBit

 

mnusßmYycMnYnmankaryl´RcLM ya¨gxøaMgTak´TgeTAnwgkarrYmePT .nig .suxPaBpøÚvePT> . xageRkamen¼CakarRbDit nigkarBit .EdlmanmnusßCaeRcInFøab´yl´RbLM > .dUecñ¼sUmEsVgyl´eGayánkan´Etc,as´nUvRbkarxag eRkamKWCakarRbesIr>

karRbDit

karBit

burs .mankar eRtkRtGalénkar rYmePT .eRcIn CagRs¹I >

nrNak¾mantMrUvkarénkarrYmePTEdr> . dUecñ¼ ehIyKYr Etec¼BiPakßa CamYyédKUrbs´Gñk .nigec¼ bMeBjnUv tMrUvkarénxagpøÚvePT eGay Kña eTAvij eTAmk>

GñkGacdwgfanrNamñak´manpÞúkemeraK eGds _ .r W . CMgW eGds_edayRKan´EtemIlBIrUbragxageRkA>

GñkminGacemIldwgfa nrNamñak´manpÞúk emeraK eGds_ .rW .CMgW
eGds_ . edayRKan´EtemIlBIrUb ragxageRkAena¼eT> eraKsBaØa GacbgHaj eGayeXIjánKWlu¼RtaEtenA kñúgdMNak´kalcug eRkayénCMgWEtbu¨ eNÑa¼>

eyIgmincaMác´ármÖeToteTGMBI CMgWeGds _ .eRBa¼ fñaM MburaNnigfñaMeBTüsMrab´BüaálRtUv áneKrk eXIj ehIy>

KµanfñaMburaN .nigfñaMeBTüNaGacBüaálCMgW eGds_án eLIy> . fñaMeBTüEdlrkeXIjena¼ .KW sMrab´EtBnüarGayueGayyUrbn¹ic .
Et bu¨ eNÑa¼ .ehIyvaminGacBüaálCMgWeGds_áneLIy > .rIÉfña M MburaN .k¾minGacBüaálCMgWeGds_ánCadac´xat>

rYmePTkan´EteRcIn va .nwgCYykat´bnSyén kareLIg eraKmunelIEs,k kan´EteRcIn>

kareLIgmunelIEs,knwgát´eTAvijenAeBl EdlGñkqøg . putv&y CMTg´> . cucRtg´en¼ . sMrab´viFIkat´bnSymunelIEs,k>

 

 


ral´B & t’manTaMgGs´EdlmanenAelIeKhTMB&ren¼ . KWsMrab´CaB&t’manGb´rMEtbu¨ eNÑa¼> . ral´karpþl´ Rbwkß a .nig .eraKvinicä&yepßg@eTot sUmCYbBieRKa¼RbwkßaCamYyevC¢bNÐit .rW .RKUeBTüCMnajrbs´Gñk>