dMeNIrkarvd¹rdUv

GVICavd¹rdUv?
karmanrdUv KWCakarFøak´QamCaerogral´Ex enAeBlEdlRs¹Icab´ep¹ImeBjv&yRkmMu ¦ manlTæPaB bg;kMeNItán>.Qam rdUv EdlFøak´CaRbcaMen¼manRbPBmkBIQam nig mkBIRsTab´épÞkñúgéns,Ún > QamrdUvhUrecjBIs,Únqøgkat´mat´s,Ún nighUrecjmkeRkAtamry£TVarmas> .karmkrdUvCaTUeTAmanry£ eBlBI 3-7 éf¶ >

etIGVIeTACavd¹énQamrdUv?
vd¹énkarmkQamrdUv KWCadMeNIrkarerobcMsarBag:kayrbs´Rs¹IsMrab´karmanKt’RbcaMEx> . vt¹énQamrdUvmankMLúgeBl 28 éf¶CamFüm> EpñkénsarBag:kaymYycMnYnmanTMnak´ TMngnwgkarmkrdUv dUcCa .xYrk,al s,Ún. mat´s,Ún .éds,Ún .nig GUEvr .(kenßambeB©ajemCIvitRsI¹ ) nigTVarmas>.vd¹énkarmkrdUv ekIteLIgeBlG&rm¨Un GWusRtUEhßn nig RbUehßsetr¨Un án ekIn eLIg ¦ fycu¼eTAvij kMLúgeBl 1Ex @>. kenßambeB©ajemCIvitRsI¹ beg´I;t G&rmU¨n sMxan´ @ cMnYn 2 KW .GWusRtUEhßn nig RbUehßsetr¨Un >.G&rm¨Un GWusRtUEhßn mantYnaTIeFVI[RsTab´épÞkñúgéns,ÚnrIklUtlas´  cMENkG&rm¨Un RbUehßsetr¨Un Ca G&rm¨Un sMrab´ [RsTab´kñúgén s,Ún dac´Føak´mkEdlbg;ánCaQamrdUv > . G&rm¨UnTaMgen¼man}T§iBl eFVIeGayrdUvmk eTot Tat´>.

karmkrdUvmineTogTat´ KWBiákkMNt´nUvéf¶EdlemCIvitRs¹IFøak´mk dUcen¼ karmanKt’Edlmincg´ánKW Gac ekIt man eLIg eday écdnü >

etImanGVIekIteLIgenAeBlmanrdUv?
vd¹énkarmkQamrdUvbN¹almkBIG&rm¨Un GWusRtUEhßnekIneLIg .nigbeg´I;tRsTab´ekasikaPñaskñúgén s,Ún kan´ Et Rkas´ eLIg > . G&rm¨Un en¼eFVIeGayemCIvitRs¹Icab´ep¹ImTMu  dUcen¼GMLúgeBl 14 éf¶énvd¹rdUv 28éf¶ .KW mankarx¢ak´emCIvitRs¹I 1 Ex m¹g> kñúgBak´kN¹alvd¹énkarmkrdUv .emCIvitRs¹Icab´ep¹ImFøak´mktambMBg´éd s,Ún . nigeFVIdMeNIr mkkñúg s,Ún>.kMLúg eBl ena¼ G&rm¨Un RbUehßsetr¨Un cab´ep¹ImekIneLIg.nigeFVIkarbeg;´Itekasika RsTab´Pñaskñúgéns,Ún eGaykan´EtmansPaB Rkas´ edIm,I sMrYldl´karmanKP’ >.RbsinebIemCIvitjIRs¹ICYbCa mYyemCIvitburs ¦ Es<m.ena¼ vanwgbg;kMeNItCamYyKña ehIy P¢ab´ xøÜn eTA nwgRsTab´kñúgénCBa¢aMgs,Ún >. b¨uEn¹RbsinebIBMumanvt¹manemCIvitburseTena¼ KWBMuGacman K’Pán eT .rIÉ G&rm¨Un GWusRtUEsn .nigRbUehßsetr¨Un. nwgFøak´cu¼ CaehtueFVI eGayekasikarEdldu¼ enARsTab´kñúg éns,ÚnrlYy dac´Føak´ mk Ca mYy QamEdlehAfa QamrdUv >

etIvd¹rdUvRs¹ImanlkçN£dUcKña Edr rWeT?                                   karmkrdUvRbcaMExrbs´narImanlkçN£mindUcKñaena¼eT > .karmkrdUv1 qñaM dMbUg narIEtgEtmanrdUv mineTogTat´> .kar eRbI Rás´ fñaMBnüarkMeNItGacCYyeGayRs¹ImanrdUveTogTat´eLIgviján >

etIbBaHaGVIxø¼EdlRs¹ICYbRbT¼enAeBlmanrdUv?

Rs¹ICaeRcInCYbRbT¼ nwgbBaHCaeRcInenAeBlEdlnagmanrdUv > bBaHa EdleRcInEtCYbRbT¼ena¼ KW kar QWcab ´kñúg eBa¼ eRkam pißt karFøak´QameRcIn nigkarGak´xanmkrdUv >

 1. karQWcab´eBlmkrdUv vamanlkçN
  QWrmYlkñúgeBa¼eRkampißt> cMeBa¼narIEdl sSitkñúgv&yekµg eK min án dwg BI mUlehtuen¼eT> tam Bit eTA kgV¼ én G&rm¨Un RbUehßsetr¨Un ánbeg;´ItGakar£Ebben¼>
  Rbsin ebImanGakar£Ebben¼Rs¹IGaceRbIfñaMbMát´karQWcab´  EdlGacCYykat´bnSybBaHaen¼án> bBaHamYyeTotk¾ GaceFVIeGaymankarQWcab´pgEdr KWTak´TgnwgtYs,Ún nigbMBg´éds,Ún >
 2. karGak´xanmkrdUv
  eRcInEtekItmaneLIgcMeBa¼Rs¹IEdlcab´ep¹Immanvd¹rdUvdMbUg nigcMeBa¼Rs¹ImYy cMnYn eTot> .karGak´xan mk rdUv Gac bN¹almkBIkarmanKt’ .karbMeÁeda¼kUn .karRskcu¼TMgn´y¨agrh&seday sar CMgW .kar briePaK Gahar min RKb´RKan´ .kareFVIlMhat´RáNhYsehtu  bBHaapøÚvcit¹ .nigbBaHamYycMnYneTotTak´Tgnwg kar beg;´It G&rm¨Un BI RkeBj mYycMnYndUcCa £ kenßamemCIvitRs¹I  RkeBjTIr¨UGIut nigRkeBjenAelIRkelon TaMg sgxag >
 3. karFøak´QamrdUveRcIn .
  cMeBa¼narIEdlmkrdUvelIsBImYyGaTitü. ¦karmanrdUvCab´ @ Kña.Gac rab´bBa©Úl cMeBa¼karFøak´Qam rdUveRcIn pg Edr > . bBaHaen¼ekItmaneLIgedaysarkarplit G&rm¨UnminesµIKña. EdlbN¹aleGayFøak´QamrdUveRcIn. nig min eTogTat´ >

etIGñkKYreTACYbviC¢bNÐitCMnajenAeBlNa?
Gakar£mYycMnYnGacman}TæiBldl´suxPaBGñk .dUcen¼RbsinebIGñkseg;teXIjmanGakar£dUcxag eRkam en¼ .sUm eTA BieRKa¼ eyabl´CamYyevC¢bNÐit £

 • RbsinebIGñkenAminTan´mkQamrdUveBlGñkmanGayu16qñaM
 • RbsinebIkarmkrdUvrbs´GñkmankarGak´xanyUr
 • RbsinebIGñkmanrdUvmindUcFmµta
 • RbsinebIGñkmankarFøak´QamrdUvmkeRcIn
 • RbsinebIGñkmanGarmµN_faQWcab´eBlmkrdUv ¦ bnÞab´BIeRbIsMLIGnam&y
 • RbsinebIGñkmanFøak´QamenAéf¶bnÞab´BIGs´rdUv
 • RbsinebIGñkmankarQWcab´xøaMgeBlmanrdUv

etIGñkKYrpøas´b¹ÚrRkNat´ ¦ sMLÍGnam&yy¨agdUcem¹c?
sMLIGnam&y ¦RkNat´RTab´RtUvpøas´b¹ÚrkñúgkMLúgeBl4-8em¨ag .nigmuneBlsMLI manPaBesImeCaK xøaMg> .edIm, IeCos vag bBaHaEdlbN¹almkBI PaBeCaKxøaMgénsMLIGaccMLgemeraK  nigkarxV¼Gnam&y ehIy .edIm,IeCosvagbBaHaTaMgen¼ Rs¹IRKb´rUbKYrEteFVIdUcxageRkamen¼ £

 • eFVIkarpøas´b¹ÚrsMLI ¦ RkNat´RTab´kñúgGMLúgeBl4-8 em¨agm¹g [án 3-4 dgkñúg1éf¶
 • eRCIserIssMLIGnam&y ¦ RkNat´RTab´EdlmanlkçN£RCabTwkx<s´
 • RtUvs:al´BIeraKsBaØaxø¼ @ EdlbN¹almkBIkareRbIsMLI nigRkNat´minmanGnam&y dUcCa
  • ek¹AxøÜnPøam@
  • QWcukcab´sac´dMu
  • manGakar£vilmux FIgeFag
  • Føak´s ¦ rmas´TVarmas
 

ral´B & t’manTaMgGs´EdlmanenAelIeKhTMB&ren¼ . KWsMrab´CaB&t’manGb´rMEtbu¨ eNÑa¼> . ral´karpþl´ Rbwkß a .nig .eraKvinicä&yepßg@eTot sUmCYbBieRKa¼RbwkßaCamYyevC¢bNÐit .rW .RKUeBTüCMnajrbs´Gñk>.rkßasiT§iRKb´y¨ageday  Gg:kar .eRhVnßGWunFWNasinNl